Op 29 december 2023 is in de Staatscourant het Besluit correctie 30%-regeling van de staatssecretaris van 21december 2023 gepubliceerd. Dit besluit bevat regels voor toepassing van de 30%-regeling in de aangifte loonheffingen over verstreken loontijdvakken.

Met ingang van 1 januari 2024 is in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 een regeling opgenomen voor de herziening of intrekking van een beschikking 30%-regeling. De staatssecretaris acht het mede daarom van belang om meer duidelijkheid te scheppen voor de praktijk hoe de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten volgens de 30%-regeling moet worden verwerkt in de aangifte loonheffingen als de beschikking 30%-regeling één of meer loontijdvakken bevat die reeds zijn verstreken.

Een aangifte loonheffingen kan alleen worden hersteld door het indienen van een correctiebericht als de aangifte onjuist of onvolledig is. Als na het verstrijken van de aangiftetermijn van een loontijdvak een beschikking wordt afgegeven die (mede) ziet op dat loontijdvak dan is strikt genomen geen sprake van een onjuiste aangifte als in dat loontijdvak de 30%-regeling nog niet is toegepast. Op het moment van het doen van de aangifte loonheffingen over dit loontijdvak werd namelijk niet voldaan aan de voorwaarde dat de werknemer en de inhoudingsplichtige beschikken over een geldige beschikking. Als de beschikking alsnog wordt afgegeven voor een loontijdvak waarvan de aangiftetermijn is verstreken, vindt  de staatssecretaris het ongewenst als er geen herstel meer kan plaatsvinden over dit loontijdvak.

De volledige tekst van het Besluit kunt u hier vinden.

 

 

Copyright – internationaltaxplaza.info

 

 

Follow International Tax Plaza on Twitter (@IntTaxPlaza)

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
INTERESTING ARTICLES